Det är mänskligt att livet ibland är svårt. Hur vi förhåller oss till lidandet påverkar hur vi mår och fungerar. De flesta svårigheter hanterar vi människor på egen hand men ibland hakar livet upp sig och då kan terapeutiska samtal vara en väg att få syn på sig själv och möjliggöra förändring. 

Du är expert på ditt liv. Vi på hur mänskligt lidande uppstår samt vägarna ur lidande, lindring och förändring. Vi utgår från din berättelse. Hos oss på Compassion i Väst liksom inom all KBT vilar det terapeutiska arbetet på ett samarbete mellan klient och terapeut. Vi är jämbördiga parter som nyfiket och respektfullt utforskar det som är svårt. Vi identifierar vad som är viktigt för dig och tränar upp nya mer hjälpsamma vägar för dig att gå mot dina mål och önskningar i livet.

Vi utgår från att människor gör så gott de kan utifrån de förutsättningar som givits i en viss stund. Vi kan inte ändra historien men vi kan lära oss av den och vi har ett ansvar för hur vi lever våra liv här och nu oavsett vår tidigare livsberättelse. Det skapar samtidigt möjligheter att lägga till nya insikter. Hur vi ser på livet förändrar våra handlingar, tankar och känslor. Med stöd av det terapeutiska samtalet kommer du utveckla färdigheter för att på ett mer hållbart sätt kunna leva i riktning mot dina värderingar.  

Vi hoppas att du vill dela din berättelse med oss. Vi kommer lyssna med värme och respekt. Tillsammans hittar vi ett upplägg som passar dig /er.